FOUT NA FOUT !!

De maatregelen die door onze overheid zijn genomen, zouden op wetenschap gebaseerd zijn. Het zou noodzakelijk zijn om ons allen op te sluiten. Waarom anders zo’n heftige inbreuk op onze (grond)rechten?

Echter, als we dieper kijken zien we een spel van belangen en zwakten binnen de wetenschap, waardoor fout na fout gemaakt wordt. Dat zagen we al toen Maurice de Hond liet zien dat de W.H.O. en het RIVM met hun voorspellingen er naast zaten.

De aannames die zijn gemaakt blijken volledig verkeerd en gevaarlijk. Nu is er veel meer bekend, en toch blijven we lang in deze lockdown. De schade aan onze maatschappij hoopt enorm op.

Willem Engel (Analytical Bioscientist) doet een boek open nadat hij zelf de diepte van de wetenschap is in gedoken. Bijna alles stinkt.

Brief-verzoek-dhr.-Engel-e.a.-intrekken-noodverordeningen

Willem Engel en Jeroen Pols zijn een kort geding begonnen tegen de staat der Nederlanden waarin ze het opheffen van alle maatregelen eisen. viruswaanzin.nl

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ?

WAAR OF NIET WAAR? 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt wetenschappelijk rekenmodellen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in kaart te brengen.

Met behulp van gegevens uit onderzoek in Nederland is het mogelijk om het verloop van de uitbraak te schatten en het effect van maatregelen te berekenen.

De modellen die we gebruiken, berekenen hoe snel de verspreiding van een infectieziekte door een groep mensen verloopt.

Een rekenmodel is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Het is een gebruikelijke manier om te onderzoeken wat het mogelijke effect is van de maatregelen.

Wel is het is belangrijk voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies op basis van berekeningen; er zijn altijd mitsen en maren.

Bekijk de video: 4 vragen over berekeningen.


Verschillende mogelijkheden

Het nieuwe coronavirus is een virus waarover nog veel dingen onduidelijk zijn. Hoe meer we weten over het virus en de verspreiding, hoe beter de berekeningen aansluiten bij de werkelijkheid.

Als er veel onzekerheid is over bepaalde gegevens, berekenen we verschillende mogelijkheden.

Naarmate we meer kennis opdoen, vallen steeds meer mogelijkheden af. De berekeningen die overblijven worden dan waarschijnlijker.

Het belangrijkste uitgangspunt van het rekenmodel is dat de ziekte besmettelijk is.

Bij het doen van de berekeningen kijken we onder andere naar besmettelijkheid en overdracht van het virus: hoe lang duurt het voordat iemand besmettelijk is, hoelang is iemand daadwerkelijk besmettelijk en hoeveel andere mensen besmet iemand?

Gegevens uit Nederlands onderzoek

Met het maken van de berekeningen maken we in Nederland ook gebruik van de informatie uit een groot onderzoek uit 2017 onder de Nederlandse bevolking.

Daar is bij ongeveer 1000 deelnemers in kaart gebracht hoe vaak, hoe lang, waarom en waar mensen contact hebben met anderen. Dit is in kaart gebracht naar leeftijd.

Deze gegevens worden gebruikt om een inschatting te geven van het effect van de verschillende maatregelen voor ‘social distancing’ in de Nederlandse situatie. Het doel van de maatregelen is het beschermen van kwetsbare groepen en het ontlasten van de zorgcapaciteit.

Als het gaat om de zorgcapaciteit hebben we in Nederland gegevens over het aantal mensen met COVID-19 dat in het ziekenhuis is opgenomen en het aantal patiënten op de intensive care afdelingen in Nederland.

Met deze gegevens  berekenen we verschillende mogelijkheden voor het verdere verloop van het aantal opgenomen patiënten.

Grafiek van 14 april 2020 met berekeningen IC-bezetting in de tijd

Lijnen

Bovenstaande grafiek laat berekeningen zien voor het effect van de maatregelen op de capaciteit van Intensive Care afdelingen in Nederland. De rode lijn staat voor een scenario waarbij we in Nederland geen maatregelen zouden nemen.

De dikke blauwe lijn in de grafiek staat voor het meest waarschijnlijke scenario. Het blauwe vlak eromheen geeft de onzekerheidsmarges aan. Dat betekent dat de werkelijke lijn ergens in dit blauwe vlak ligt en meest waarschijnlijk in de buurt van de dikke blauwe lijn.

Dit zijn schattingen op basis van beperkte gegevens over een nieuwe virus. Het is dus belangrijk voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies.